martes, 25 de mayo de 2010

CALENDARI D'ADMISSIÓ DE L'ALUMNAT DE FP SUPERIOR

1.1. Publicació de vacants que hi ha en els centres educatius per al procés d’admissió d’alumnes: el 26 de maig.

1.2. Presentació de sol·licituds i documentació corresponent, en els centres amb vacants en els CF de primera opció: del 3 al 10 de juny ambdós inclosos. El model de sol·licitud s’adaptarà al publicat a este efecte per resolució de les direccions generals d’Ordenació i Centres
Docents i d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional.

1.3. Entrega, pels centres d’origen, del certificat sobre requisit acadèmic (Batxiller o equivalents): del 25 al 29 de juny.

1.4. Entrega, pels centres d’origen, del certificat de complir el requisit d’haver aprovat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: 30 de juny.

1.5. Presentació del requisit acadèmic en els centres de 1ª opció: del 25 al 29 de juny.

1.6. Presentació del requisit d’haver superat la prova d’accés en els centres de 1ª opció: 30 de juny i 1 de juliol.

1.7. Publicació en els centres de les llistes provisionals d’alumnes admesos: el 12 de juliol.

1.8. Presentació de reclamacions en el centre: fins al 14 de juliol.

1.9. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 19 de juliol.

1.10. Presentació de reclamacions davant de la comissió sectorial: fins a 21 de juliol.

1.11. Resolució de les reclamacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: el 23 de juliol.
Contra esta resolució, les persones interessades podran interposar recurs d’alçada davant del director/a territorial corresponent en el termini d’un mes.

2. Matriculació d’alumnes.

2.1. Termini de formalització de matrícula: del 26 al 28 de juliol (alumnes admesos segons les llistes).

2.2. Termini de formalització de matrícula per a cobrir les places que quedaren vacants: 29 i 30 de juliol.

3. Calendari del procés extraordinari d’admissió i matriculació.

3.1. Publicació de vacants: dia 8 de setembre.

3.2. Presentació de sol·licituds d’admissió amb requisit acadèmic: 8 i 9 de setembre.

3.3 Presentació del requisit d’haver superat la prova d’accés en la convocatòria extraordinària: 9 de setembre.

3.4. Publicació en els centres de les llistes provisionals d’alumnes admesos: el 10 de setembre.

3.5. Presentació de reclamacions en el centre: 10 i 13 de setembre.

3.6. Publicació en els centres de les llistes definitives d’alumnes admesos: el 14 de setembre.

3.7. Termini de formalització de matrícula: fins al 14 de setembre

No hay comentarios: